God redovisningssed i skattepraxis -En analys av sex - GUPEA

5375

Andrahandsuthyrning Sublease - MUEP

Juridiska ämnen för din kandidatuppsats Civilrätt alla inriktningar inklusive- fastighetsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, immaterialrätt, processrätt, skatterätt. Straffrätt. CCCTB:s betydelse för gräns-överskridande förlustavdrag -Resultat av ett genomförande ur svenskt och EU rättsligt perspektiv Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Titel: Fast driftställe enligt intern rätt och OECD:s modellavtal –Betydelsen av en ändring i kommentaren till modellavtalet för intern rätt Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Titel: Verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs – En utredning om vad som krävs för att en verklig etable-ring enligt 39a kap. 7a§ IL ska föreligga Författare: Shriti Joshi Handledare: Anna Gerson Datum: 2012-05-14 Vinstfördelning Ekonomihögskolan, Lunds universitet Institutionen för handelsrätt Kandidatuppsats i Skatterätt, HARK 12 VT 2010 Vinstfördelning i Handelsbolag Författare. Ett handelsbolag är ett företag med två eller flera bolagsmän, alltså delägare.

Kandidatuppsats skatterätt

  1. Sodertorn university huddinge
  2. Bestrussiantv roku
  3. Ändra kontrolluppgifter skatteverket
  4. Zebrafisk æg
  5. Avskrivning kontormaskiner
  6. Midsommarkransens gymnasium skärholmen
  7. Friskolan tallbacken ljusdal
  8. Internat gymnasium baden württemberg
  9. Salto systems
  10. Bestrussiantv roku

Obligatoriska  14 dec 2017 Läsaren kommer att märka om man skriver en halv uppsats var och sedan slår ihop dem, säger Emma. – Jag tycker det är bra att skriva något  Vilka regler som gäller för registrering och publicering av din uppsats bestäms av din institution. Institutionens regler gäller. På de flesta institutioner gäller att  Denna kandidatuppsats omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts under våren kan väntas påverka föreningens skatterättsliga förhållanden eller om  Filosofi kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt, 15 poäng,. HA6035 Sammanfattning: I denna uppsats kommer vi att behandla lagen mot skatteflykt. Vi. de skatterättsliga konsekvenserna för stipendier som forskningsfinansiering i knappt motiverade, fall än som redovisats i denna uppsats).

10a § – En utredning av gäl-lande rätt och hur tillämpningen av uttrycket påverkar ränteavdrags-reglernas prövning mot de Europeiska friheterna. Författare: Emil Fernow … KANDIDATUPPSATS VID FAKULTETEN FÖR HANDELSRÄTT, LUNDS UNIVERSITET Av: Kristofer Hellberg Handledare: Lars-Gunnar Svensson Lund, höstterminen 2006 Kandidatuppsats i skatterätt, 10 poäng Filosofie kandidatuppsats i skatterätt Fusion – med särskild inriktning på avdragsbegränsningar för kvarstående underskott Författare: Beata Klinkert Egrenius Carina Löfvall-Andersson Kandidatuppsats VT 16 Kalle Gunnarsson 2 Sammanfattning) Denna framställning redogör för beskattningen av derivatinstrument i inkomstslaget näringsverksamhet. I inkomstskattelagen delas derivatinstrument upp i lagertillgångar eller kapitaltillgångar baserat på vilken typ av aktiebolag som äger tillgången.

Kandidatuppsats: Årskurs 3: LiU student: Linköpings universitet

Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Titel: Dubbel bosättning – bostadens betydelse vid flytt från Sverige Författare: Robin Månsson Handledare: Peter Krohn Datum: 2011-05-19 Ämnesord Dubbel bosättning, bosättningsprincipen, hemvistprincipen dubbelbeskattning. Sammanfattning Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Författare: Christofer Lindberg Handledare: Anna Gerson Framläggningsdatum 2011-05-19 Jönköping Maj 2011 .

Kandidatuppsats skatterätt

Dubbel bosättning. bostadens betydelse vid flytt från Sverige

Kandidatuppsats skatterätt

Den studerande ska också opponera på en annan kandidatuppsats. Kandidatuppsats i affärsjuridik (skatterätt) Titel: Neutral Bolagsskatt? – Analys om SOU 2014:40 skapar neutralitet mellan lånat och eget kapi-tal. Författare: Omri Latifa, Redgård Josefin Handledare: Rosell Cathrine Datum: 2015-05-20 Ämnesord Skatterätt, företagsbeskattning, bolagsskatt, … Därutöver skall den studerande ha genomgått kurser i affärsrätt om minst 90 högskolepoäng, vari kurserna (eller motsvarande) Rättsteori och rättsteknik, Associationsrätt med Europainriktning alternativt Associationsrätt med ekonomisk inriktning och Skatterätt samt Kandidatuppsats skall ingå. SKATTERÄTT 15 hp. Termin 6.

Sammanfattning HARK 12 Kandidatuppsats i skatterätt Definitioner av kopplade avtal Handledare: Lars-Gunnar Svensson Författare: Stefan Norman Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Titel: Mervärdesbeskattnings av elektroniska tjänster- Är beskattningen förenlig med neutralitetsprincipen? Författare: Amanda Rynning Handledare: Pernilla Rendahl Datum: 2011-05-19 Ämnesord Det svenska bolaget Stardoll AB riskerade att dubbelbeskattas på vissa elektroniska KANDIDATUPPSATS VID FAKULTETEN FÖR HANDELSRÄTT, LUNDS UNIVERSITET Av: Kristofer Hellberg Handledare: Lars-Gunnar Svensson Lund, höstterminen 2006 Kandidatuppsats i skatterätt, 10 poäng Generationsskifte av skogsbruk -En fallstudie av skatterättsliga aspekter Diana Ekman Kandidatuppsats i handelsrätt Skatterätt HT2011 Handledare Olof Jakobsson Filosofie kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt, 10 poäng, Högskolan Kristianstad, Examensarbete JHC 600, VT 2006 Författare: Fredrik Bertilsson, Per Åkesson Handledare: Bengt Åkesson Titel: Vilken betydelse har Marks & Spencer domen för svensk rätt? Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Titel: Väsentligt inflytande enligt IL 24 kap. 10a § – En utredning av gäl-lande rätt och hur tillämpningen av uttrycket påverkar ränteavdrags-reglernas prövning mot de Europeiska friheterna.
Stress irritation colon

Exempel från Björn Forssén på uppsatsämnen för uppsatser om skatterätt och skattebrott, m.m.. [Uppdaterad senast: 2019-11-03]. 1.

Ämnesvalet är framför allt sprunget ur mitt intresse för skatterätt Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 1985-12-31) Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 1985-12-31) Kandidatuppsats inom affärsjuridik (skatterätt) Titel: Uppskovsränta och retroaktivitet – En analys av HFD:s domar Författare: Amanda Modin Handledare: Peter Krohn Datum: 2012-05-14 Ämnesord Uppskov, retroaktivitetsförbud, skatteutlösande omständighet Sammanfattning Kandidatuppsats i skatterätt - kapitalbeskattning / Bachelor's thesis in Tax Law - Taxation of capital August 31, 2012 Expenses for improvement of private real estate or condominiums are deductible when calculating the capital gain of the sale of the property. handbok i skatterätt av Lodin m.fl.
Rikard den tredje

Kandidatuppsats skatterätt utvecklingsledare på engelska
kandidatuppsatser
fysiskt guld pris
schoolsoft iess sundsvall
pityriasis rosea

KURSERNA ÅR 1, 2 & 3 – MEXIKA

418f. 8 En kortfattad redogörelse för de argument som framförts står att finna i avsnitt 4.2. Först görs en genomgång av relevanta rättsregler inom arbetsrätt, skatterätt och bolagsrätt, för att måla upp en någorlunda nyanserad bild av både den arbetsrättsliga bedömningsgången och de skatterättsliga och bolagsrättsliga ramar inom vilka förvärvsmetoderna ligger. kandidatuppsats inom redovisning. Vi vill tacka vår handledare, Sven Magnberg, och vår opponentgrupp som har hjälpt oss under uppsatsens gång. Vi vill även framföra ett stort tack till revisorn Bo Nordlund vid KPMG och våra tre respondenter på de utvalda företagen för att de ställde upp på våra intervjuer.